حقوق مشتریان

مشتری حق دارد :

* تا از نوع خدمات شرکت اطلاع داشته باشد.

* تا اطلاعات رایگان در مورد خدمات دریافتی اخذ نماید.

* تا از تغییر در نوع خدمات شرکت اطلاع یابد.

* هر زمانی که بخواهد اطلاعات لازم را در مورد خدمات دریافت نماید.

* به صورت شبانه روزی از خدمات ما استفاده نماید.

* تا در مورد خدمات ما اظهار نظر نماید.

* از نوع خدمات و پشتیبانی ما شکایت کند.

* بر اساس نیاز و سلیقه خود، کالا و خدمات را انتخاب نماید.

* تا از کارکنان چارسوق همراه(چارتل)، انتظار برخورد مودبانه و متخصصانه داشته باشد.

* در هر صورتی درخواست ملاقات با مدیرعامل و مسئولین پاسخگو در شرکت را داشته باشد.